آموزشگاه مجازی | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مدیریت : علی کوشا

موضوع فعالیت : کامپیوتر

مجوز : بدون مجوز

تلفن : 0

ایمیل : mehrdad77@yahoo.com

آدرس : بلوار شهید کلانتری - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

وب سایت :


دوره های موجود

ردیف عنوان مدرس قیمت موضوع
newsletter